Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska
Informacja o jakości wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA

I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM

Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)

 
Ogłoszenie

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 184 C,   NIP: 873-10-17-195 informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 1/IV/2016 z 01.04.2016r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej  w sprawie zatwierdzenia  taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie gmin - członków Związku: Czarna, Lipnica Murowana, Szczurowa, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne  na okres od  01 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczurowa na okres od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia  2017r.

oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Borzęcin Nr VXII/132/2016 z dnia 16 marca 2016r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  dla sołectw: Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny, Jagniówka i Waryś na okres od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 r. , obowiązują następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków( gm. Szczurowa):

 

Grupa 1

Grupa 2

Opłata stała

 

 

 

GMINA

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

 

 

zł/m3

zł/m3

zł/odbiorcę/miesiąc

 

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

Borzęcin

(Sołectwa: Borzęcin Górny, Dolny, Jagniówka, Waryś)

3,15

3,40

3,49

3,77

4,00

4,32

Czarna

Odbiorcy ujęcia w Czarnej

2,37

2,56

3,06

3,30

2,50

2,70

Lipnica Murowana

Odbiorcy ujęcia w Rajbrocie

3,34

3,61

3,68

3,97

2,79

3,01

Radomyśl Wielki

2,50

2,70

2,97

3,21

2,99

3,23

Szczurowa

2,54

2,74

3,10

3,35

1,99

2,15

Szczurowa

odprowadzanie ścieków

6,62

7,15

6,62

7,15

3,00

3,24

Wadowice Górne

Odbiorcy ujęcia w Jamach

2,30

2,48

2,90

3,13

2,99

3,23

 

 

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 184 C,   NIP: 873-10-17-195 informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/I/2016 z 05.01.2016r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej  w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej na rok 2016 uchwalono:

Dotację dla Zakładu w wysokości 1,32zł do ceny netto  1 m3 ścieków przyjętych do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych osób fizycznych na terenie Gminy Szczurowa, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, który na dzień podjęcia uchwały wynosi 8% tj. 0,11zł.

Kwota po uwzględnieniu dotacji za 1 m3 ścieków wynosi 1,32zł + 0,11zł = 1,43zł brutto.