EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 184C, numer telefonu 14 679 32 93, e-mail: zuw184@wp.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej.

Informujemy, że:

 

  1. Pan/i ma prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pan/i danych.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej 
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Pan/Pani stara.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Pana/i zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.
  7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iodzuw@ezuw.pl