EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Opłaty.

Zarządzenie Nr 1/2014

Dyrektora ZUW – Wola Rzędzińska

z dnia 29.09.2014r.

 

Nasz znak: ZUW/DN/845/2014                          Wola Rzędzińska, 29.09.2014r.

Dotyczy: Cennik opłat za dodatkowe usługi świadczone odbiorcom w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych.

§ 1.

Ustala się następujący cennik opłat za dodatkowe usługi świadczone przez ZUW Wola Rzędzińska (ceny brutto z VAT):

 1. Odbiór nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej - 100,00 zł
 2. Jednoczesny odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - 150,00 zł
 3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego o długości do 150 mb - 430,00 zł
 4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego o długości powyżej 150 mb - 615,00 zł
 5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej - 300,00 zł
 6. Jednoczesna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego (niezależnie od jego długości) i przyłącza kanalizacji sanitarnej - 615,00 zł
 7. Odbiór wodomierza wraz z zaplombowaniem
  - indywidualnie - 60,00 zł
  - zbiorowe w ramach inwestycji - 30,00 zł
 8. Sprzedaż wodomierza ze śrubunkami
  - o średnicy do DN 20 - 90,00 zł
  - o  średnicy powyżej DN 20 - według aktualnych cen zakupu
 9. Sprzedaż zaworu przelotowego przed i za wodomierzem - w zależności od średnicy, według aktualnych cen zakup
 10. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na zlecenie odbiorcy - 250,00 zł
 11. Ponowne podłączenie dostawy wody lub ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na zlecenie odbiorcy - 250,00 zł
 12. Ponowne podłączenie dostawy wody lub ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po wcześniejszym karnym odcięciu dostawy wody lub karnym zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego- na zlecenie odbiorcy - 500,00 zł
 13. Zakręcenie i odkręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym (łącznie) na zlecenie odbiorcy - 40,00 zł

 

 

§ 2.

Wysokość odpłatności ustalono na podstawie ryczałtu i kalkulacji własnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2014 roku.

§ 4.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie o Nr 01/2012 z dnia 12.11.2012r.

 

 

 

Dyrektor Zakładu

Ryszard Hajduk