EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Opłaty.

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora ZUW – Wola Rzędzińska

z dnia 28.02.2023r.

 

 

Nasz znak: ZUW/DN/172/2023                            Wola Rzędzińska, 28.02.2023r.

Dotyczy: Cennik opłat za dodatkowe usługi świadczone odbiorcom w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych.

 

§ 1.

Ustala się następujący cennik opłat za dodatkowe usługi świadczone przez ZUW Wola Rzędzińska (ceny brutto z VAT):

 1. Odbiór nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej - 150,00 zł
 2. Jednoczesny odbiór przyłącza wodociągowegoi kanalizacji sanitarnej  - 200,00 zł
 3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości do150 mb - 550,00 zł
 4.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnejo długości powyżej 150 mb - 800,00 zł
 5. Odbiór wodomierza wraz z zaplombowaniem:
  • indywidualnie - 90,00 zł
  • zbiorowe w ramach inwestycji - 50,00 zł
 6. Sprzedaż wodomierza ze śrubunkami          - w zależności od średnicy,  według aktualnych cen zakupu
 7. Sprzedaż zaworu przelotowego przed i za wodomierzem  - w zależności od średnicy, według aktualnych cen zakupu
 8. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na zlecenie odbiorcy - 500,00 zł
 9. Ponowne podłączenie dostawy wody lub ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na zlecenie odbiorcy - 500,00 zł  
 10. Ponowne podłączenie dostawy wody lub ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po wcześniejszym karnym odcięciu dostawy wody lub karnym zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego - na zlecenie dbiorcy  - 1.000,00 zł
 11. Zakręcenie i odkręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym (łącznie) na zlecenie odbiorcy - 60,00 zł

 

§ 2.

Wysokość odpłatności ustalono na podstawie ryczałtu i kalkulacji własnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 marca 2023 roku.

 § 4.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie o Nr 1/2014 z dnia 29.09.2014r.

 

Dyrektor Zakładu

Ryszard Hajduk