EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Regulamin.

UCHWAŁA NR 1/XII/2021

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

 

z dnia 27 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin
członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyrażonej w formie postanowienia z dnia 10 listopada 2021 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin - członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 1/XII/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/XII/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej z dnia 27 grudnia 2021 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMIN CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie gmin- członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej oraz odbiorców usług na terenie gmin – członków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w

2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2020 poz. 2028)

3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, w szczególności: przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, odbiorca usług, umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zdefiniowane zostały w Ustawie.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:

1) Zapewnić zdolność dostaw odbiorcom usług wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości min. 0,1 m3 na dobę; tj. 36,5 m3 rocznie;

2) Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa, zgodnie z warunkami technicznymi świadczenia usług i w granicach technicznych możliwości świadczenia usług;

3) Zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny;

4) Dostarczania z sieci wodociągowej do odbiorcy usług wody o następujących parametrach jakościowych:

a) barwa - akceptowalna,

b) mętność - do 1,0 NTU,

c) stężenie jonów wodoru (pH) - od 6,5 do 9,5

d) smak - akceptowalny,

e) zapach - akceptowalny,

f) przewodność elektryczna - do 2500 pS/cm,

g) żelazo - do 200 pg/l,

h) mangan - do 50 pg/l,

i) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml;

5) Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.

 

§ 3 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy ma obowiązek:

a) przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzonych przez odbiorców usług w ilości min. 0,1 m3 na dobę, tj. 36,5 m3 rocznie, zgodnie z warunkami technicznymi świadczenia usług i w granicach technicznych możliwości świadczenia usług;

b) Zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków;

c) Zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków;

c) Prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4.

1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym a Odbiorcą usług.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a) Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

b) Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

c) Praw i obowiązków stron umowy;

d) Warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;

e) Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

f) Ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności;

g) Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków rozwiązania.

3. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 5. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 6. Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§7.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Jeżeli Odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa

3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§8.

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.

3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§9.

W okresie rozliczeniowym, w którym, między kolejnymi odczytami wodomierza i urządzenia pomiarowego, nastąpiła zmiana wysokości taryfy, rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki odbywa się proporcjonalnie.

Rozdział 5.

Warunki przyłączenia do sieci

§10.

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

2. Osoba, ubiegająca się o przyłączenie do sieci, składa w Przedsiębiorstwie wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo nie wydaje wnioskodawcy warunków przyłączenia, i udziela informacji o możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§11.

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

2. Warunki przyłączenia określają co najmniej:

a) Zakres prac projektowych i budowlano-montażowych;

b) Zakres prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony;

c) Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony;

d) Sposób kontroli dotrzymywania wymagań, określonych w warunkach przyłączenia;

e) Terminy:

i.Zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych;

ii.Przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza;

f) Przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Rozdział 6.

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 12 

1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych:

a) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od DN32 mm do DN100 mm; Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 8136

b) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować;

c) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

d) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy od DN160 mm do DN200 mm;

e) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie lub podobne;

f) w przypadku zastosowania mini przepompowni minimalna średnica rury wychodzącej z pompowni winna wynosić min. DN40.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

a) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

b) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 1- 3,5 %;

c) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§13.

1. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

3. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera:

a) Datę odbioru,

b) Przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

c) Rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

d) Skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;

e) Adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

f) Podpisy członków komisji.

 

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14.

W przypadku nieprzewidzianego braku możliwości zapewnienia ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez niego wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej ma obowiązek:

a) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy do przewidzenia;

b) zapewnić odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;

c) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usługi odpowiednich parametrów dostarczanej wody;

d) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie lub w przypadku stwierdzenia obniżonej jakości wody - podjąć działania przewidziane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.13 ustawy.

Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

b) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;

c) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 16.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownika Przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 17. Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

a) Przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - przed przystąpieniem do wymiany;

b) Gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody;

c) Gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin – co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas usuwania awarii.

 

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§18.

1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

2. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie Ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

3. Przedsiębiorstwo ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

4. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru, ilości uczestniczących jednostek Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 8136 ratowniczych oraz ich pojemności, do 10 dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu, w który wystąpiły zdarzenia pożaru.

5. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.