EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Regulamin.

Regulamin dostarczania wody w Zakładzie Usług Wodnych Wola Rzędzińska przyjęty przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w woli Rzędzińskiej uchwałami nr 8 / I / 2006 z dnia 26 kwietnia 2006r. i 9 / III / 2006 z dnia 13 lipca 2006r.

 

Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej uchwala co następuje:

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§1.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych na terenie gmin: Czarna, Lipnica Murowana, Radomyśl Wielki, Szczurowa, Wadowice Górne, Będących członkami Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z p.zm)

b) „Umowa" - należy przez to rozumieć umowę na dostawę wody,

c) „Odbiorca" - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub umowy wymienionej w pkt. b).

d) „Przedsiębiorstwo" - należy przez to rozumieć Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej powołany uchwałą numer I/7/96 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej z dnia 03 stycznia 1996 roku, jako zakład budżetowy tego Związku do realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§2.

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o Statut nadany uchwałą nr I/7/96 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej z dnia 03 stycznia 1996 roku.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§3.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody

§4.

1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do ciągłej i niezawodnej realizacji dostaw wody w ilościach wynikających z zawartych umów i pod odpowiednim ciśnieniem.

§5.

1. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z 2004r. Nr 109 poz. 1156).

2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718 ).

 

§6.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania zarządu Związku o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§7.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody.

§8.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§9.

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§10.

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy ) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 11.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

d) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych,

e) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodocią­gowych i przyłączy.

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§12.

Rozliczenia z Odbiorcami usług prowadzone są na podstawie taryf i ilości tych usług. Taryfy sporządzane są przez Przedsiębiorstwo przy zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. Nr 26, poz. 257 ).

§13.

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę.

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwalą zgromadzenia Związku bądź wprowadzoną w .trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§14.

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych taryfą, w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

Rozdział V 
Warunki przyłączenia do sieci

§15.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i o określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) dane wykonawcy,

d) datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§16.

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§17.

1.  Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§18.

Przyłączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w §17.

§19.

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia §20, określa Przedsiębiorstwo.

§20.

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem rodzaju przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości,

c) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

e) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§21.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

§22.

W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym.

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§23.

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§24.

Wystąpienie przerw w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

§25.

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

a)   braku wody na ujęciu

b)  wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostaw wody

c)   przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych

§26.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§27.

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§28.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 Ustawy.

Rozdział VIII 
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

§29.

1. Odbiorca winien odpowiednio zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym lub skutkami niskich temperatur, a także zabezpieczyć studzienkę czy też pomieszczenie, w którym wodomierz jest zamontowany, przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 8 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§30.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§31.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§32.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług 
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody

§33.

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§34.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§35.

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) numer i datę Umowy,

e) podpis Odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.\

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 5 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) nazwę Przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§36.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu

Przedsiębiorstwa są:

a) gminna ochotnicza straż pożarna

b) państwowa straż pożarna.

§37.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych.

§ 38.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru nie później niż do 7 dni od zdarzenia.

§39.

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2.   Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§40.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy mniejszego regulaminu.

§42.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

§43.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.