EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Klauzula informacyjna ogólna.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 184C, 33-150 Wola Rzędzińska, nr tel. 14 6793293, 14 6792113 , adres e-mail: zuw184@wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  e-mail: iodzuw@ezuw.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • obsługa korespondencji, merytoryczne rozpatrywanie wniosków i skarg,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • związanym z dochodzeniem roszczeń,

w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności;

 • art. 6, ust. 1, lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody.
 • art. 6, ust. 1, lit. b RODO  zawartych umów
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,
 • art. 6 ust. 1, lit. f RODO w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń,
 • art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j Dz. U. z 2018.1152).

 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani uprawnienia  (art. 15 – 21RODO):

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

    d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

    e. Prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

    f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w  dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

11. Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.