EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Klauzula informacyjna przyłącza kanalizacyjnego.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 184C, 33-150 Wola Rzędzińska, nr tel. 14 6793293, 14 6792113 ,adres e-mail: zuw184@wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  e-mail: iodzuw@ezuw.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j Dz. U. z 2018.1152).
 • art. 6, ust. 1, lit. a RODO  na podstawie udzielonej zgody.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,

 

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 4. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.